หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง มาตราการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง มาตราการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง มาตราการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง ให้ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
   1      2      3     (4)     5      6