หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ขององค์การบริหารส่งนตำบลห้วยร่วม พ.ศ. 2562 [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง ประกาศจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562 -2564) [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
   1      2     (3)     4      5      6