หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วมและสถานที่ให้บริการ [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
   1     (2)     3      4      5      6