หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง มาตราการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง มาตราการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง มาตราการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง ให้ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)     2      3