หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยร่วม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยร่วม
ศาสนสถานในตำบล
วัดห้วยร่วม
อบต.ห้วยร่วม
1
2
3
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ห้วยร่วม พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล 
 
 
 
 
 
ประกาศ องคืฏารบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง การแสดงงบฐานะการเงินองค์การบริหารส่ว [ 23 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศ แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2563 [ 23 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ (ร่าง) ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ย [ 10 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยส [ 10 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกียวกั [ 10 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (I [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนัก [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศ ผลคะแนนสอบผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเปนพนักงานจ้าง ประจำป [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 ของ อบต.ห้วยร่วม [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร (ศพค.) [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 16 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 15 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 13