หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสยานพหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 1 ลูก ๆ ละ 3,600 บาท รวมเป็นเงิน 3,600 บาท ใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 4882 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน 10 รายการ รวมเป็นเงิน 24,965 บาท ตามโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่ รวมเป็นเงิน 2,000 บาท ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ รวมเป็นเงิน 4,000 บาท ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้า่ยไวนิลพร้อมกรอบไม้ ขนาด 1.4 x 2.8 เมตร จำนวน 1 ป้าย ๆ ละ 1,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมา จำนวน 2 รายการโครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]จ้างโครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 บริเวณนานางลำไย ทองห่อ ถึง นานางเจียม ปากคลองกว้าง 3.20 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ระยะทาง 1,280.00 เมตร ช่วงที่ 2 บริเวณนานายบุญเชิด ถึง นานางอำพร ปากคลองกว้าง 3.20 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ระยะทาง 290.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ย หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 บริเวณนานายมาโนช กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร ช่วงที่ 2 บริเวณนานายชง ภูท้วม กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร (หรือปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 225.00 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2562 ]

  (1)     2